Focus

Fer números per tributar el mínim

La reducció de les desgravacions per inversió en habitatge a partir de l'any que ve fa que fiscalment sigui favorable comprar abans de l'1 de gener per tenir dret als avantatges actuals. rebaixes. Aportacions dutes a terme a última hora a plans de pensions ajudaran a rebaixar la quota de la pròxima declaració de la renda

Cal no oblidar la nova desgravació del 10% per obres de millora a l'habitatge
L'estalvi per crear una empresa en el termini de quatre anys dedueix un 15%

Un contribuent mitjà pot estalviar almenys 1.400 euros en la declaració de la renda del 2010 si aprofita tots els avantatges fiscals derivats d'algunes de les desgravacions més habituals que juguen a favor seu, segons les estimacions dels tècnics del Ministeri d'Hisenda Gestha. La mesura més efectiva continua sent la compra d'habitatge habitual -l'estalvi mitjà en la campanya del 2008 va ser de 816 euros-, i sobre això cal tenir en compte que el 2011 hi ha un canvi de tributació que retalla les desgravacions, de manera que cal fer l'adquisició abans de l'1 de gener per poder acollir-se als avantatges del sistema actual.

Les compres d'habitatge habitual fetes des de l'1 de gener del 2011 no desgravaran per als contribuents que declarin uns ingressos per sobre dels 24.107 euros anuals (representen més del 40% dels que dedueixen per aquest concepte), ho faran igual que ara per als que guanyin menys de 17.707 euros (15% d'un màxim de 9.040 euros d'inversió), i per als que estan entre aquestes quantitats la deducció serà menor que ara. Però si ara guanya menys de 17.707 euros i té la intenció i possibilitats de comprar habitatge, no ho deixi per a l'any que ve (a menys que confiï que hi haurà una baixada de preus tan gran que li sortirà més a compte pagar un percentatge major d'impostos), ja que en els exercicis següents perdrà la rebaixa o aquesta disminuirà a mesura que els seus ingressos augmentin. El mateix passa amb els diners posats en comptes habitatge i que s'utilitzin a partir de l'any que ve: les deduccions practicades fins al 31 de desembre de 2010 no s'han de tornar encara que el contribuent superi els límits abans esmentats, que sí que s'aplicaran als ingressos del 2011 en endavant.

El Registre d'Economistes Assesors Fiscals (REAF) assenyala que per conservar el dret actual de deducció n'hi ha prou comprant sobre plànol pagant algun import aquest any, sempre que es subscrigui una escriptura de compravenda en què no consti que no s'ha entregat l'habitatge.

Tant si l'afecta o no el canvi de tributació, pot ser interessant amortitzar anticipadament una part de la hipoteca per treure el màxim rendiment a la desgravació de fins a 9.040 euros d'inversió per contribuent. Es manté la compensació fiscal per als que van adquirir l'habitatge habitual abans del 20 de gener del 2006.

També en matèria d'habitatge mireu que no us passi per alt la nova deducció de fins a un 10% que va entrar en vigor a l'abril per obres de millora de l'habitatge habitual i de l'edifici on s'ubica destinades a millorar l'eficiència energètica, el sanejament, l'accés a internet i a la TDT, les instal·lacions d'electricitat, aigua o gas, l'adaptació a discapacitats, o la millora de l'accessibilitat.

L'any vinent hi haurà un canvi significatiu en l'àmbit dels lloguers, ja que es redueix dels 35 anys actuals a 30 l'edat màxima del llogater que dóna dret al propietari a una reducció del cent per cent del rendiment net procedent de l'arrendament d'habitatges. Si el possible llogater està entre aquestes edats, cal firmar el contracte abans de final d'any per aprofitar al màxim aquest benefici, ja que si es fa a partir del gener la reducció baixa al 60%.

Un altre clàssic per reduir la factura fiscal –prou es cuiden de recordar-ho bancs i caixes- són les aportacions a plans de pensions, per a les quals les condicions no han variat: la base imposable pot ser reduïda fins a un 30% del rendiment del treball i de les activitats econòmiques per a menors de 50 anys, i fins a un 50% per als que superen aquesta edat, amb límits d'aportacions de 10.000 i 12.500 euros, respectivament. Segons les característiques del contribuent, els plans de pensions permeten estalviar entre 200 i 3.500 euros.

Altres despeses que desgraven són els donatius a ONG, aportacions a partits polítics o les quotes sindicals, amb les quals es pot reduir la quota entre 110 i 629 euros, amb un estalvi mitjà de 218 euros, segons Gestha.

COMPENSAR MINUSVÀLUES.

La tributació dels guanys patrimonials i dels rendiments del capital mobiliari no ha canviat, i s'ha de mirar com es pot reduir la tributació de les plusvàlues restant minusvàlues d'inversions negatives. Sobre això, cal repassar les declaracions d'anys anteriors per no deixar-se minusvàlues pendents de compensar, tenint en compte sobretot que és l'última oportunitat per compensar les que es van generar l'exercici de 2006. No totes les pèrdues serveixen per compensar guanys, ja que s'ha de fer amb operacions de la mateixa naturalesa: les plusvàlues obtingudes amb la venda de bons, dipòsits o assegurances, són rendiments del capital mobiliari i no serveixen per compensar les minusvàlues de les operacions en borsa, fons d'inversió o venda d'una casa -guanys patrimonials de la renda de l'estalvi-, ni viceversa. Hisenda vigila el recurs intencionat a les minusvàlues per poder rebaixar els impostos pels guanys, i no permet computar les pèrdues generades amb la venda d'un actiu adquirit dintre dels dos mesos anteriors a la data de la desinversió o si es recompra el mateix actiu dintre dels dos mesos posteriors.

En relació amb el tipus de gravamen, en la declaració corresponent a l'exercici del 2010 no hi ha canvis perquè l'elevació de l'IRPF per a les rendes més altes -2 punts més per a rendes d'entre 120.000 i 175.000 euros, i 4 punts per a les que superin aquesta darrera quantitat- s'aplicarà el 2011, i hi ha un aspecte en el qual es pot eludir la pujada: l'any vinent es limita a 300.000 euros la quantia del rendiment íntegre sobre el qual es pot aplicar la reducció del 40% per retribucions irregulars del treball -entre altres, les generades en un període de més de dos anys-, de manera que s'ha estimulat l'entrega el 2010 d'opcions sobre accions i primes per objectius que superin aquesta quantitat.

Els pressupostos del 2011 compten que l'administració de l'Estat recaptarà amb la seva meitat de l'impost sobre la renda (el 50% estarà cedit a les comunitats autònomes) 35.494 milions d'euros sobre una recaptació teòrica de 52.131 milions, ja que les reduccions de la base imposable, les deduccions i les exempcions sumaran 16.636,9 milions, un 31,9%; dit d'una altra manera, per cada 100 euros d'ingressos se n'han descomptat 46,8.

Un 30,5% de descomptes

L'any vinent hi haurà menys beneficis fiscals, per la reducció de deduccions com la de compra d'habitatge -partida que baixa dels 4.415 milions del 2010 als 2.928 milions del 2011- i l'eliminació de beneficis com la deducció per naixement o adopció d'un fill, amb la qual l'Estat gastarà aquest any 1.093 milions d'euros. Però, tot i així, la part d'impostos que es deixarà d'ingressar pels descomptes amb tots els tributs continuarà sent considerable: els beneficis fiscals per als contribuents previstos sumen 40.363 milions d'euros, quantitat que equival al 30,5% de la recaptació teòrica i al 43,8% de la recaptació total de 92.035 milions.

L'impost amb què es fan més descomptes, un 40,5%, és amb l'IVA, seguit de l'impost sobre la renda de no residents (30,6%) i l'IRPF. En l'impost sobre societats -sense comptar les rebaixes aprovades ahir, els beneficis fiscals calculats representen el 19% de la recaptació teòrica–, el tipus general, d'un 30%, és en teoria dels més alts de la UE, però la seva pressió fiscal real és molt menor; les dades del 2009 mostren que aquell any els beneficis empresarials van tributar a una mitjana del 18%, per l'efecte conjunt de les nombroses deduccions, la tributació al 25% de les pimes i el tipus reduït del 20% al qual tributaven els primers 120.000 euros de les empreses de menys de 25 treballadors.

No adormir-se per poder cobrar el xec nadó

Facturar fins a 10 milions donarà dret al benefici d'empresa de reduïda dimensió

No es pot considerar un truc d'última hora per rebaixar la quota de l'IRPF, perquè en aquest cas a la planificació familiar fiscal ja no s'hi és a temps, però s'ha de recordar que l'any que ve desapareix la deducció de 2.500 euros per naixement o adopció d'un fill. Els que hagin augmentat la família fins al 31 de desembre tenen dret a cobrar-la... sempre que no badin, ja que no es pagarà per les criatures que siguin inscrites al Registre Civil després del 31 de gener del 2011. Aquest xec va entrar en vigor el 2007, i la seva supressió va ser una de les primeres mesures anunciades pel govern de Zapatero per accelerar la reducció del dèficit públic.

Diferir beneficis per pagar el 25%

J.P

Acumular despeses en aquest exercici per diferir beneficis al del 2011 és convenient per a les pimes beneficiades pels canvis en l'impost sobre societats que ahir va aprovar el Consell de Ministres. Per una banda, el concepte d'empresa de mida reduïda segons el volum de facturació, que permet tributar al tipus del 25% i no al general del 30%, s'amplia des dels 8 milions d'euros anuals actuals fins al 10 milions, i a més aquest tipus d'empresa podrà continuar tributant al 30% durant els tres exercicis posteriors al que superin aquests 10 milions de facturació.

Per una altra banda, l'any que ve s'ampliarà el primer tram de la base imposable que tributa al tipus reduït del 20% des de 120.202 euros fins a 300.000. Es poden acollir a aquesta norma les empreses amb un volum net de negoci inferior a 5 milions d'euros i una plantilla mitjana inferior a 25 empleats.

Un altre canvi en l'impost sobre societats, que en aquest cas beneficia les empreses de qualsevol mida, amplia fins al 2015 la llibertat d'amortització per a les noves inversions vinculades a activitats econòmiques que afrontin les empreses. La normativa anterior aplicava aquest benefici fiscal a les empreses de mida reduïda, mentre que per a la resta el vinculava al manteniment de la plantilla fins a l'exercici del 2012.

Així mateix, s'elimina l'obligatorietat a totes les empreses de pagar quotes a les cambres de comerç –un estalvi anual de 250 milions d'euros, 90 milions dels quals repercutiran en les pimes–. El president del Consell Superior de les Cambres de Comerç, Javier Gómez-Navarro, assegura que estaria d'acord amb l'eliminació de la quota cameral per als autònoms, però que amb el canvi aprovat hauran de retallar plantilla i només es beneficiarà les grans empreses i es perjudicarà les pimes, que es beneficien d'uns serveis que paguen gairebé exclusivament les altres.

La quota està en funció de la quota líquida positiva de l'impost sobre societats i és de mitjana el 0,07 dels beneficis declarats. El 43,25% dels ingressos provenen del 0,16% de les companyies, que paguen més de 6.000 euros l'any (la que més, Telefónica, uns 700.000 euros); el 76,5% dels ingressos provenen del 12,64% de les companyies, i 35.000 empreses (1% del total) contribueixen amb gairebé dos terços.

Una altra modificació és la generalització de la llibertat d'amortització fins l'any 2015, i per contra s'elimina la possibilitat d'amortitzar el fons de comerç quan s'adquireixin participacions en fons propis d'entitats residents a la zona de la Unió Europea.

També s'ha aprovat l'exempció amb caràcter general de l'impost sobre actes jurídics documentats per les operacions d'ampliació de capital i d'aportacions de socis per reduir pèrdues, benefici que en principi només s'aplicava a les empreses de reduïda dimensió per al 2011 i el 2012.

Els que tinguin projectat crear una empresa poden obtenir un bon estalvi obrint un compte empresa, que ofereix una deducció del 15% fins a una aportació màxima anual de 9.000 euros pels ingressos que s'hi facin, sempre que es constitueixi una societat limitada nova empresa en un termini de quatre anys.Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.